- Tầm nhìn: Trở thành Công ty sản xuất trứng Top 1 Việt Nam

- Sứ mệnh: Chú trọng tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, mang đến giá trị tối đa cho khách hàng, cung cấp thực phẩm xanh cho cộng đồng, cho cuộc sống chất lượng hơn, thịnh vượng hơn trong ngành nông nghiệp và đặc biệt là quan tâm chú trọng bảo vệ môi trường ở mức cao nhất.

- Giá trị cốt lõi của Tafa Việt: Kỷ luật - Chuyên nghiệp -Trung thực - Hợp tác, làm việc phải đặt cái tâm lên hàng đầu

  • Hướng tới khách hàng
  • Học tập – Đổi mới – Sáng tạo
  • Biết ơn và cho đi
  • Tận tâm
  • Cam kết
  • Chính trực

page